Veiklos kokybės įsivertinimas

2023 m. mokykloje atliktas vidaus veiklos kokybės įsivertinimas.

Nuo 2022 m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika ir įstaigos patvirtintu veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašu. Įsivertinimas yra vienas iš esminių mokyklos veiklos veiksnių, padedančių užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdančios mokyklos veiklos kokybę.  Veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – sukurti įstaigoje kokybės siekio kultūrą, į įstaigos tobulinimo procesus įtraukiant visus bendruomenės narius. Visuminis įsivertinimas – tai plati mokyklos veiklos analizė pagal visas septynias veiklos sritis, rodiklius ir juos detalizuojančius kokybės kriterijus. Šis būdas yra skirtas mokyklos veiklos kokybės diagnostikai ir yra pagrindas teminiam mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui. Visuminis veiklos vertinimas atliekamas kas 3–5 metus. Teminis įsivertinimas – gili, tikslinga, išsami pasirinktos mokyklos veiklos srities analizė, kurią mokykla atlieka norėdama įsigilinti į iššūkius keliančią mokyklos veiklos sritį. Remiantis visuminio veiklos vertinimo rezultatais, ateinančiais metais pasirenkamos silpnosios sritys ir jos yra tobulinamos atliekant teminį vertinimą.

Nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. birželio 23 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žemuogėlė“ (toliau – Mokykla) buvo atliktas visuminis įsivertinimas pagal visas septynias veiklos sritis: vaiko gerovė, ugdymasis, ugdymo(si) aplinkos, ugdymo strategijos, pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas, bendradarbiavimas su vaikų šeimomis, bendradarbiaujančios mokyklos kultūra. Įsivertinimą atliko Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė, patvirtinta Mokyklos direktoriaus 2023 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V 26 „Dėl veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės patvirtinimo“. Vykdyta anoniminė ugdytinių tėvų ir pedagogų apklausa bei tirta 3–6 metų vaikų nuomonė apie vaiko gerovės ir ugdymosi aplinkos sritis vadovaujantis piešinio ir pokalbio su vaiku gairėmis.

Geriausiai Mokykloje vertinamos šios sritys:

  1. Vaiko gerovė.
  2. Ugdymasis.

 3.Ugdymo strategijos.

  1. Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas
  2. Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis.

Tobulintini aspektai:

  1. Ugdymo(si) aplinka.
  2. Besimokančios organizacijos kultūra.

Atsižvelgiant į gautus bendrus kiekvienos įsivertinimo srities ir jos rodiklių kiekybinius įsivertinimo lygmenys bei nustatytus stipriuosius ir tobulintinus mokyklos veiklos aspektus, parengtas Mokyklos veiklos kokybės tobulinimo planas kuriame numatyta įgyvendinti šiuos uždavinius:

  1. Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo aspektus tarp ugdytinių tėvų, mokytojų ir administracijos.
  2. Efektyvinti tėvų įsitraukimą į vaikų ugdymo procesą įvairiomis formomis.
  1. Kurti įvairias vidaus ir lauko ugdymo(si) aplinkas pritaikytas visapusiškam vaikų ugdymui.
  2. Atsižvelgiant į Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, rengti ir koreguoti strateginius bei metinius veiklos planus.

 

Kviečiame išsamiau susipažinti su 2023 m. vidaus veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais ir dokumentais, reglamentuojančiais įsivertinimą: VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA