Specialistų teikiamos paslaugos

 Logopedė:

 • Tiria vaiko kalbą (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir juos šalina.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, pedagogus.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams ir tėvams, veda seminarus, konferencijas.

Meninio ugdymo pedagogė:

 • Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, lavindama jų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo įgūdžius, kūrybinę vaizduotę.
 • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių.
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose.
 • Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.
 • Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Fizinio lavinimo specialistė:

 • Organizuoja fizinio ugdymo procesą sporto salėje, padeda vaikams išmokti valdyti raumenis, judesius ir palaikyti pusiausvyrą, tapti savarankiškesniais, fiziškai stipresniais.
 • Individualizuoja ir diferencijuoja fizinio ugdymo tikslus,  parenka tinkamas ugdymo strategijas bei deramai jas taiko, stebi ir stiprina ugdytinių sveikatą.
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina sportinę veiklą su grupės veikla.
 • Inicijuoja ir padeda įgyvendinti sveikatingumo projektus grupėse.
 • Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.
 • Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose konkursuose, projektuose.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ir  dietistė:

 • Tvarko vaikų sveikatos dokumentus.
 • Analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius.
 • Rūpinasi ugdytinių sergamumo profilaktika.
 • Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi.
 • Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.
 • Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.