Valdymo schema

Organizacinė struktūra

Įstaigos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkiantį ugdytinių tėvus, pedagogus, kitą personalą svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.

Įstaigos administracija – direktorius, pavaduotojas ugdymui, pavaduotojas ūkiui, slaugytoja, sekretorius.

Direktorius vadovauja lopšelio-darželio veiklai, telkia įstaigos bendruomenę valstybinei ikimokyklinio ugdymo ir švietimo politikai ir nustatytiems auklėjimo standartams įgyvendinti, ilgalaikiams ir trumpalaikiams veiklos planams, programoms, projektams rengti ir įgyvendinti.

Pavaduotojas ugdymui organizuoja ugdymo programų, planų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą, analizuoja ir vertina ugdymo procesą, telkia profesinę pagalbą pedagogams, organizuoja tėvų pedagoginį švietimą.

Pavaduotojas ūkiui rūpinasi įstaigos patalpų paruošimu darbui, sanitarija, higiena, organizuoja aplinkos personalo darbą, pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių apsaugos, yra materialiai atsakingas asmuo.

Slaugytoja vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, mitybos ir maitinimo bei sanitarinio-higieninio rėžimo organizavimą ir koordinavimą, švietėjišką darbą bendruomenėje.

Sekretorius rengia ir įformina dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.

Pedagogų taryba – nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija, pedagogų profesiniams ir bendriems tikslams spręsti. Ją sudaro ikimokyklinių grupių auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo pedagogas, logopedas, slaugytoja.

Įstaigos uždavinius padeda įgyvendinti pedagogų atestacijos, Vaiko gerovės komisijos.

Ūkio personalas – auklėtojų padėjėjos, sargai, kiemsargis, skalbėja, valytoja, pastatų ir statinių priežiūros darbininkai.