Bendros žinios apie įstaigą

Lopšelio-darželio veiklos strategija

Vizija

Tapti nuolat besimokančia, veiklia, atvira kaitai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaiga, kuri:

 • besiorientuojanti į europines švietimo dimensijas;
 • nuolat diegianti naujoves;
 • sistemingai stebinti ugdymo proceso kokybę;
 • sukūrusi ir palaikanti ugdomąsias aplinkas, šiuolaikinių kompetencijų įgijimui.

Misija

Per 2020–2024 m. laikotarpį ugdyti visuomenei laisvą, atvirą, kūrybingą, iniciatyvią, atsakingą, turinčią teigiamas nuostatas mokytis visą gyvenimą asmenybę, puoselėjant jo unikalius gebėjimus ir kompetencijas, lemiančias asmenybės socializacijos ir laimingo gyvenimo sėkmę.

 

Filosofija

Į kiekvieną vaiką žiūrėti kaip į unikalią pasaulio būtybę, gerbti jį, suprasti ir mylėti tokį koks yra.

 

Prioritetinės kryptys

 • Ugdymo kokybės gerinimas ir veiksmingos pagalbos teikimas;
 • Vaikų fizinis, psichologinis, emocinis saugumas;
 • Vaikų sveikatos stiprinimas;
 • Šiuolaikinės modernios ugdymo aplinkos kūrimas;
 • Naujų ugdymo erdvių kūrimas;
 • Organizacijos mokymasis;
 • Bendruomenės telkimas kaitai.
Duomenys apie įstaigą 

 Institucijos grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, tipas lopšelis-darželis.

Lopšelio-darželio struktūra:

 • vaikų lopšelis – 1,5–3 metų vaikams;
 • vaikų darželis – 35(6) metų vaikams;
 • priešmokyklinio ugdymo grupė – 67 metų vaikams.

Įstaigoje 11 grupių (iš jų 1 priešmokyklinio ugdymo grupė, 7 darželinės, 3 ankstyvojo amžiaus vaikų grupės).

Įstaiga lanko 200 ugdytinių (iš jų 20 priešmokyklinio amžiaus).

Įstaigoje dirba 19 pedagoginių darbuotojų, iš jų 15 ikimokyklinio ugdymo pedagogų, 1 logopedas, 1 meninio ugdymo pedagogas, 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogė, jiems talkina fizinio lavinimo pedagogė. Auklėtojos įgiję šias kvalifikacines kategorijas: 9 auklėtojos turi vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.

Įstaigos savitumas

Ikimokyklinė įstaiga yra atvira visuomenei bei pokyčiams, veiklia, glaudžiai bendradarbiaujanti su socialiniais partneriais.

Lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ yra dėkingoje geografinėje aplinkoje, nes įsikūręs Lazdynų mikrorajone. Lazdynai – Vilniaus miesto dalis, esanti į vakarus nuo miesto centro, dešiniajame Neries krante. Automobilių intensyvumas labai mažas. Mikrorajone palikta nemažai natūraliai augusio miško. Metų bėgyje, esant palankioms  oro sąlygoms, vaikai turi galimybę daugiau laiko praleisti gryname ore, nes įstaigos teritorija ribojasi su Pasakų parku.

Įstaigos aplinka unikali savo slėniu. Daug erdvės judėjimui, aplinka švari ir neblogai izoliuota nuo triukšmo. Gamtos prieglobstyje geros sąlygos vaikų pažintinei veiklai. Vaikai turi galimybę stebėti žydinčius medžius ir krūmus: jų bręstančias sėklas ir nokinamus vaisius, natūralią pievą ir joje esančius gyvius. Aplinkos neteršia judrios gatvės, pramonės objektai.

Ikimokyklinio ugdymo programoje numatoma pasinaudoti regioniniais ypatumais, sudarant ugdytiniams galimybę lankytis regioninės reikšmės objektuose, svarbesnėse ir įdomesnėse vietose, išryškinant regiono svarbą vaiko ugdymui. Siekiant sudominti vaikus ir praplėsti jų žinias, programoje numatoma:

 • skatinti ugdytinius aplankyti artimesnes Lazdynų, Karoliniškių mikrorajonų mokyklas, Vilniaus ikimokyklinių įstaigų „Vaivorykštės“ metodinio būrelio darželius, dalyvauti jų renginiuose (parodose, šventėse, spektakliuose, menų festivaliuose, sporto varžybose);
 • dalyvauti Vilniaus miesto švietimo, sveikatos, kultūros įstaigų renginiuose (konkursuose, parodose, akcijose, meniniuose renginiuose);
 • aplankyti geografinius, istorinius, kultūrinius, socialinius objektus:
 • plečiant ekologines, gamtosaugines temas, vaikams siūloma pasigrožėti Neries upės gamtovaizdžiais, apsilankyti miesto parkuose (VU Kairėnų Botanikos sode, Lietuvos neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriuje, Europos parke), Vilniaus miesto Planetariume, aktyviai įsijungti į ten siūlomus vietinės ar respublikinės reikšmės projektus. Įstaigos bendruomenė yra Visuomeninės organizacijos „Gyvoji planeta“ socialinio – kūrybinio projekto „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ narys.
 • skatinti vaikų kultūrinį identitetą, lankytis su vaikais Vilniaus miesto „Lėlė“ teatre, Vilniaus apsk. Adomo Mickevičiaus bibliotekoje, Liubavo dvaro malūne – muziejuje, Vilniaus Geležinkelių, Lietuvos nacionaliniame ir Trakų istorijos muziejuose, Baltijos gintaro meno centro muziejuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Vilniaus miesto kino teatruose, dalyvauti jų renginiuose, parodose, šventėse, mugėse;
 • ugdant vaikų pilietiškumo ir visuomeninio aktyvumo pradus, siūloma apsilankyti: Vilniaus aps. VPK Kelių policijos valdyboje, Vilniaus saugaus eismo mokykloje, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Odorologinių tyrimų ir kinologijos valdybos Kinologijos skyriuje, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnyboje, Vilniaus miesto Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • puoselėjant tautos tradicijas, įstaigoje paminėti ar švęsti tautines šventes.