Bendruomenės pasirengimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas/svietimo-pagalba-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-turintiems-mokiniams/

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento įtraukties plėtros skyrius

https://www.nsa.smm.lt/teisine-informacija/teises-aktai/

Lietuvos įtraukties švietime centras

https://lisc.lt/teisine-informacija/teises-aktai/

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

https://www.specializuotospagalboscentras.lt/

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centras

http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiko-raidos-centras/

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba

https://www.vilniausppt.lt/

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

https://srvks.lt/

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija

https://www.pagava.lt/

Globos namų „Užuovėja“ edukacinis centras

https://www.uzuoveja.lt/edukacinis-centras/apie-edukacini-centra/86